Video rulô quấn nhả cáp kiểu đối trọng cho cổng trục

Video thể hiện sự hoạt động tổng hợp của rulô quấn nhả cáp kiểu đối trọng cho cổng trục, sự kết hợp của các chuyển động quay để quấn cáp điện, cáp thép thành chuyển động tịnh tiến của đối trọng.

Ru lô quấn nhả cáp kiểu đối trọng cho cổng trục hoạt động như thế nào?

Trường hợp 1: Cổng trục đi ngược để quấn cáp động lực

- Khi cổng trục di chuyển ở vị trí tang chưa có cáp (tức cáp điện đang được dải trên máng hoặc trên nền nhà xưởng), khi cổng trục di chuyển làm cho tang quấn cáp sẽ quấn lại

làm cho cáp động lực sẽ trùng lại đồng thời đối trọng đi xuống, sự tịnh tiến của đối trọng đi xuống chính là chuyển động quay của tang quấn cáp và cáp sẽ được quấn lại, cáp điện trùng bao nhiêu, đối trọng đi xuống bấy nhiêu, tang quấn cáo sẽ quấn cáp vào tang bấy nhiêu.

Trường hợp 2: Cổng trục đi thuận để dải cáp động lực

- Trường hợp này cáp điện đang được quấn đầy tang, khi cổng trục di chuyển lực căng của dây cáp điện làm tang cáp quay để dải cáp ra đồng thời tang quay sẽ quấn cáp thép lại để đối trọng đi lên, lực của đối trọng sẽ luôn luôn cân bằng để cáp điện động lực được căng khi dải cáp (sẽ không bị trùng, rối cáp).

Ru lô đối trọng quấn cáp đường chạy dọc cho cổng trục dầm đơn, dầm đôi

Bài viết liên quan
0973 72 8693
0973 72 8693